: پس انداز
 
.
    : جاري
 
.
    : وام
 

جهت واريز با شناسه پرداخت به حساب هاي قرض الحسنه

با استفاده از درگاه پرداخت و وارد نمودن شماره كارت بانكي رمز دوم و... و با شناسه حساب دريافتي از فرم بالا

با واريز به شماره حساب بانك ملي 0104860590008 و یا شماره حساب بانك صادرات 0211882794006 و یا شماره حساب بانك ملت 819291004 بنام صندوق قائم عج